+420 606 677 628
info@bettaroe.cz
KONTAKT

07.09.2022

Záruční podmínky

Tyto záruční podmínky platí na zboží, výrobky, příslušenství a náhradní díly pracovních strojů pro živnostenské a podnikatelské nasazení dodávaných společnosti BETTAROE Robotics s.r.o. zakoupené podle ustanovení Občanského zákoníku platné v České republice.


I. Stroje a příslušenství:

Na stroje a výrobky, včetně příslušenství dodaného spolu s pracovním strojem (výrobkem), je stanovena záruční doba
v délce 12 měsíců (1 rok). Ze záruční doby jsou vyjmuty vady a závady způsobené vnějším vlivem, jako je např. mechanickým poškození apod., dále pak provozním opotřebením, např. opotřebení těsnících materiálů apod. nebo neodborným zacházením a nedodržení návodu k obsluze. “). Tato záruka se vztahuje jak na výrobní, tak i materiálové vady pracovního stroje a je platná pouze pro pracovní stroj nacházející se na území České republiky nebo Slovenské republiky, podle toho kde byl prodán nebo pronajat. Kupující je povinen pracovní stroj na své náklady v souladu s pokyny k údržbě uvedené v Návodu nebo Příručce pro provoz a údržbu (byl-li k danému výrobku dodán) a používat pouze originální náhradní díly dodané Prodávajícím a taktéž provozní náplně, oleje a filtry musí být dodány Prodávajícím nebo jim schváleny.

V případě výskytu závady je Kupující okamžitě povinen upozornit Prodávajícího a neprodleně doručit pracovní zařízení k opravě do určené provozovny nebo servisního střediska Prodávajícího. Náklady spojené s přepravou Zařízení do a ze servisního střediska Prodávajícího hradí Kupující, není-li ujednáno jinak.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku:

 • nepřiměřeného zacházení s pracovním strojem nebo jeho přetěžováním;
 • zanedbání údržby nebo nevhodné opravy provedené Kupujícím či třetí osobou;
 • působení vnějších mechanických nebo chemických vlivů;
 • použití jiných než originálních náhradních dílů, provozních náplní, olejů a filtrů;
 • instalace dodatečného pracovního nářadí nebo přídavného zařízení, jehož použití není schváleno Prodávajícím nebo výrobcem Zařízení;
 • bezdůvodného prodlení Kupujícího se zpřístupněním Zařízení k provedení záruční opravy nebo pravidelné údržby.

Prodávající je oprávněn odmítnout záruční opravu při zjevném nesplnění nebo porušení záručních podmínek. Běžné opotřebení a běžná údržba jsou ze záruky vyjmuty a Nároky vyplývající ze záruky zanikají, pokud nebudou u Prodávajícího písemně uplatněny do konce záruční doby.

II. Náhradní díly, příslušenství a provedené práce v záruční době

V případě oprávněné záruční závady v záruční době výrobku se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou nebylo možno výrobek používat. Tuto dobu je nutno vyznačit, nebo popsat v záručním lisu nebo servisním protokolu o provedené opravě. Pouze u opravy, která je provedena výměnou celého výrobku, je záruční doba opět 12 měsíců od data výměny výrobku. Poškozené díly vyměněné při záruční opravě se stávají majetkem Prodávajícího.

III. Náhradní díly, příslušenství a provedené práce mimo záruční dobu

Na zakoupené náhradní díly a příslušenství je záruční doba 6 měsíců. Na dodané (vyměněné) náhradní díly v rámci opravy je stanovena záruční doba také v délce 6 měsíců. Na provedené práce je stanovena záruční doba v délce 3 měsíců. O oprávněnosti záručního nároku rozhoduje dodavatel.


IV. Podmínky uplatnění záruky

Vady zjištěné po předání a převzetí Zařízení uplatní Kupující u Prodávajícího formou dle kupní smlouvy („reklamace“).:

 • Vady zjevné musí být reklamovány při předání a převzetí Zařízení. Skryté vady Zařízení a vady, které se projeví v záruční době, musí Kupující u Prodávajícího uplatnit (doručit) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do ukončení doby trvání záruky.
 • V reklamaci Kupující uvede popis vady a specifikaci jejího projevu. Kupující má ze záruky práva dle § 2106 odst. 1 písm. a) – c) nebo § 2107 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Jednostranné odstoupení Kupujícího od smlouvy, na jejímž základě bylo Kupujícímu Zařízení dodáno, je vyloučeno. Volba mezi právy ze záruky náleží výhradně Prodávajícímu.
 • Prodávající sdělí Kupujícímu ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vady, zda reklamovanou vadu uznává jako vadu podléhající záruce nebo svoji odpovědnost ze záruky vylučuje. V případě, že Kupující požádá Prodávajícího o sdělení jeho stanoviska dle předchozí věty a podmíní odstranění vady uznáním vady jako reklamační, neběží lhůta pro odstranění vady do doby sdělení stanoviska Prodávajícím.
 • Nepožaduje-li Kupující sdělení stanoviska, platí, že souhlasí s odstraněním vady i na své náklady. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu výdaje, které byly s odstraněním vady spojeny, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k plnění ze strany Prodávajícího.
 • Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení stanoviska, bude-li to technicky nebo technologicky možné, tj. pokud aktuální stav použitých technologií, jejich napojení a závislost dalších technologií umožní provést danou činnost potřebnou k odstranění vad za podmínek potřebných k odstranění vad, nebo v jiné lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jestliže Prodávající ve výše uvedené lhůtě vadu neodstraní, je Kupující oprávněn odstranit vadu sám, nebo ji nechat odstranit na účet Prodávajícího. Prodávající je v takovém případě povinen nahradit Kupujícímu výdaje, které byly s odstraněním vady spojeny, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k plnění ze strany Kupujícího.

V. Záruka na akumulátory

V souladu s Občanským zákoníkem se stanovuje, že Kupující je oprávněn reklamovat vady i pro baterie a akumulátory a záruka na ně je shodná se zárukou na pracovní stroj. Tato záruka se však nevztahuje na životnost baterií a akumulátorů. Snižování kapacity totiž není vadou, ale přirozenou vlastností baterie. Vzhledem k tomu, že k opotřebení dochází při běžném používání pracovního stroje, záruku lze uplatnit pouze při poškození baterie. Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, ale i se způsobem nabíjení, vybíjení a uskladnění. Proto se používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie nikoli o její záruční dobu! Záruční dobu ovšem nelze zaměňovat za životnost výrobku. Pokud pracovní stroj na baterii nebo akumulátor nedokáže fungovat vůbec, tedy evidentně již nemá napětí ani po několika hodinách nabíjení, je baterie vadná a již se na tuto závadu vztahuje záruka. Totéž se týká třeba nežádoucího chování baterie nebo akumulátoru jako její vytečení, či nafouknutí, či nadměrné zahřívání.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram